Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r.
ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r., 5 stycznia 2017 r. i 16 maja 2018 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1.
Stowarzyszenie Społeczność MIMUW, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

Art. 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami.

Art. 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania

Art. 4.
Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie działalności Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Wydziałem;
 2. budowanie i umacnianie społeczności Wydziału, rozumianej jako trwałą wspólnotę studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Wydziału;
 3. wspieranie wymiany idei, doświadczeń i pasji wewnątrz społeczności Wydziału;
 4. wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej, popularyzującej naukę, kulturalnej, społecznej, artystycznej i sportowej.

Art. 5.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację zjazdów, spotkań, dyskusji i innych wydarzeń dla społeczności Wydziału;
 2. organizację konferencji, wykładów, seminariów, warsztatów oraz szkół naukowych;
 3. wspieranie członków społeczności Wydziału w rozwoju naukowym i zawodowym;
 4. promocję Wydziału i osiągnięć jego społeczności w Polsce i na świecie;
 5. utrzymywanie kontaktu z absolwentami Wydziału oraz angażowanie ich w życie Wydziału;
 6. podejmowanie inicjatyw kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących społeczność Wydziału;
 7. rozbudowę wyposażenia dostępnego dla społeczności Wydziału w jego budynku;
 8. współpracę z władzami Wydziału, samorządem studenckim Wydziału, samorządem doktorantów Wydziału, absolwentami oraz kołami naukowymi działającymi na Wydziale w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 6.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na osobistym zaangażowaniu jego członków. Bieżące sprawy Stowarzyszenia dyskutowane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający uczestnictwo wszystkim członkom.

Rozdział 3. Członkostwo

Art. 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

Art. 8.
Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia bez względu na miejsce zamieszkania.

Art. 9.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd.

Art. 10.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
  b. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  c. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  d. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a. przestrzegania statutu i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  b. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

Art. 11.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członków wspierających przyjmuje Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 12.

 1. Członek wspierający ma prawo:
  a. uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
  b. uczestnictwa z głosem doradczym w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  c. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
  a. przestrzegania statutu i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  b. wywiązywania się z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

Art. 13.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. skreślenia z listy członków decyzją Zarządu z powodu niewywiązywania się ze statutowych obowiązków;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom statutowym.

Art. 14.
Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia członkostwa, skreśleniu z listy członków bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia stosownej decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Od dnia doręczenia decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

Rozdział 4. Władze

Art. 15.
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 16.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa do wyboru nowego ich składu.

Art. 17.
W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji, jest on uzupełniany przez dokooptowanie, którego dokonują pozostali członkowie danego organu. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

Art. 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. (skreślony)
 4. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin obrad.
 5. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 6. Jeżeli postanowienia statutu lub uchwała Walnego Zebrania Członków nie stanowią inaczej, głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne.

Art. 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W dwóch ostatnich przypadkach, Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku.
 2. (skreślony)
 3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego.
 4. O miejscu, terminie, formie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w sposób umożliwiający odbycie się go w terminie określonym statutem, prawo jego zwołania przysługuje na tych samych zasadach Komisji Rewizyjnej.

Art. 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. określanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. (skreślony)
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd

Art. 21.

 1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej trzech członków Zarządu, wśród nich Prezes.
 2. Walne Zebranie Członków może ustanowić inne funkcje w ramach składu Zarządu.
 3. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków. Szczegółowy tryb wyboru Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Zarząd może określić szczegółowe zasady swojego działania uchwałą.
 6. Członkowie zarządu Stowarzyszenia pracują społecznie i nie otrzymują za to wynagrodzenia. Mogą być za to zatrudnieni przez Stowarzyszenie do realizacji zadań niepokrywających się z zakresem obowiązków wynikającym z ich funkcji.

Art. 22.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 23.
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. prowadzenie gospodarki majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 6. podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.

Art. 24.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

Art. 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej trzech członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Szczegółowy tryb wyboru członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności większości swojego składu.
 5. Komisja Rewizyjna może określić szczegółowe zasady swojego działania uchwałą.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 26.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie ogółowi członków Stowarzyszenia wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 4. podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.

Rozdział 5. Majątek i finanse

Art. 28.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. wpływów ze składek członkowskich;
 2. świadczeń finansowych i rzeczowych członków wspierających;
 3. darowizn, spadków i zapisów;
 4. dochodów z własnej działalności;
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 6. ofiarności publicznej;
 7. otrzymanych dotacji.

Art. 29.
Wysokość oraz tryb opłacania składek członkowskich określa Zarząd.

Art. 30.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Art. 31.
Stowarzyszenie udostępnia publicznie informacje o swojej sytuacji majątkowej i finansowej.

Art. 32.
Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

Art. 33.
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych.